ZASTAVME VODU - kampaň za revitalizaci české krajiny a účinnou prevenci povodní

Naše česká krajina, z jejíž podstaty žijeme, prožívá nelehké časy. Naše nešetrné chování k ní, jehož se neumíme zbavit již několik desetiletí, nám předkládá účet v podobě extrémních povodní, sucha a dalších živelných pohrom. Tento stav chceme změnit! Jakkoli jde o nelehký úkol, tak věříme, že spojí-li síly lidé a firmy, kterým nejsou povodňové škody lhostejné, tak je obnova naší krajiny možná!

o nás

Občanské sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody již téměř 20 let pečuje o cenná přírodní území, ale také o zanedbané lokality, které mají velký přírodní potenciál. Na našich pozemcích dlouhodobě realizujeme příklady dobré praxe v péči o přírodní struktury, umožňující přirozené fungování krajiny. Současně pomáháme při obnově přírodních lokalit a krajinných struktur od Lužických hor až po jižní Moravu. Na základě získaných zkušeností a s podporou odborných partnerů připravujeme celorepublikovou kampaň zaměřenou na obrození české krajiny v tom nejlepším smyslu. Cílem je rozmanitá krajina plná života a lokalit, které dokáží přirozeně reagovat na rozmary počasí a jejich dopady pro člověka. Díky těmto změnám krajina dokáže účinněji zadržet vodu, která nyní v důsledku nepromyšleného hospodaření rychle odtéká pryč a hrozí častými záplavami, způsobuje erozi a další negativní důsledky. 

Co plánujeme?

Aktivní kampaň za navrácení vysoké retenční schopnosti krajiny v ČR cestou praktických opatření v zacházení s půdou u největších vlastníků půdy v ČR. Šíření vlastního know-how a poskytování podpory u konkrétních revitalizačních projektů. Zprostředkování a případně přenos zkušeností v oblasti managementu krajiny a relevantních legislativních norem z okolních zemí.

  • Spojíme se s odborníky
  • Budeme vyjednávat s největšími vlastníky půdy v ČR
  • Nabídneme naše know-how v péči o krajinu
  • Budeme spolupracovat s lídry důležitých ekonomických odvětví
  • Pokusíme se dosáhnout změn v legislativě
  • Budeme se inspirovat v sousedních zemích

poděkování

Odborné informace a fotografie na tomto webu jsou založeny na knize Michala Kravčíka "Po nas púšť a potopa?", Banská Bystrica, 2012

Pojďte s námi zachránit krajinu, ve které žijeme!

Česká krajina volá o pomoc!  Aktuálně je totiž pomoc naší krajině mnohem naléhavější. Opakované povodně ukazují, že rozsáhlé bloky orné půdy, lesních monokultur ani napřímená betonová koryta vodních toků nedokáží zadržovat vodu nebo účinně zpomalit její odtok. Podpora od občanů, spolupráce expertů, odborných institucí i mediálních partnerů pomůže nastartovat účinnou kampaň postavenou na ukázkových příkladech přírodě blízké péče o konkrétní lokality pod správou Čmeláka. Naše společná iniciativa zasáhne a postupně změní hospodaření v krajině, možnosti její zástavby, legislativní podmínky i údržbu a režim ochrany vodních toků.

Jelikož je ochrana krajiny proti povodním a dalším degradačním procesům společným zájmem celospolečenského významu, nabízíme partnerství a spolupráci všem organizacím, které s námi chtějí usilovat o změnu současného trvale neudržitelného způsobu využívání lesní a zemědělské krajiny.

Čím více bude odpovědných organizací, partnerů a lidí, kteří podpoří změny v hospodaření a péči o krajinné struktury, tím rychleji a účinněji bude moci Čmelák – Společnost přátel přírody bojovat za ozdravení české krajiny.

Pomozte nám proto uzdravit českou krajinu. Předem vám velice děkujeme za Vaši pozornost věnovanou tomuto společnému tématu a budeme vděčni za Vaši spolupráci a podporu. Je to forma společné investice do budoucnosti české krajiny, a tedy také nás všech, kteří v této krajině bydlíme, pracujeme, odpočíváme. Protože všichni rádi a trvale žijeme v příjemném a bezpečném prostředí. 

Poškozená krajina

Čeho chceme dosáhnout?

Reálné změny zacházení s krajinou v celorepublikovém měřítku s následným navrácením schopnosti krajiny zadržovat vodu. A také…

1. Dostat do centra veřejné diskuse a na vrchol politického diskursu agendu dlouhodobých opatření proti devastujícím dopadům stále se vyostřujících prudkých změn počasí.

2. Dosáhnout brzkého závazku alespoň jednoho z největších vlastníků respektovat potřebu retenční schopnosti půdy a provádět pouze takové zásahy, které ji nebudou nadále snižovat.

3. Dosáhnout takových legislativních změn, které budou podporovat konkrétní projektové a investiční záměry v souladu s udržitelným hospodařením v krajině a fakticky zajišťovat, aby zacházení s půdou nenarušovalo její vitální funkce.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

K uskutečnění našeho odvážného záměru potřebujeme Vaši důvěru a podporu. Jsme přesvědčeni, že je stokrát lepší jedna koruna vložená teď, než zbytečně utrácet její násobky později.

Pokud se chcete k našemu snažení připojit, tak ideální formou podpory je zadání trvalého platebního příkazu prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví.

Nejrychlejší forma podpory je využití platební brány Darujme.cz.

Dárcovský účet naší organizace je:

379 5555 379/ 0800

Pravidelná podpora nám umožní dostatečně dopředu plánovat nezbytné aktivity stejně jako velmi pružně reagovat na nově vzniklé situace. Děkujeme Vám! 

Česká krajina je ve Vašich rukou...